Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Škola » Osobna iskaznica » Razvojna područja i ciljevi

Zadnja izmjena: 22.02.2017. u 13:53

Prioritetna razvojna područja i ciljevi, sukladno Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja u razdoblju od 2005. do 2010. godine

Razvojna područja i ciljevi

 

Prioritetna razvojna područja i ciljevi u razdoblju od 2005. do 2010. godine su nam: usavršavanje i razvoj nastavničkih umijeća, preseljenje u novu zgradu te optimalna upotreba novih radnih uvjeta, primjena koncepta cjeloživotnog učenja, primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija, preventivno odgojno djelovanje, stvaranje poticajne radne klime i kulture suradnje i snošljivosti, partnerstvo u odgoju i obrazovanju, inovativnost i usklađivanje s EU standardima te jačanje nacionalne kulture i svijesti o pripadnosti europskom kulturnom krugu.

Razvojna područja i ciljevi Unutrašnjost nove školske zgrade - Foto: foto Šunjo

Nakon preseljenja u novi učionički i multimedijski prostor, što skoriji završetak radova na izgradnji i opremanju nove školske sportske dvorane naš je glavni cilj. Njegovim postizanjem bit će moguće u potpunosti ostvariti naše strategijske ciljeve u prioritetnim područjima Plana razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.-2010. Stoga je izgradnja sportske dvorane te optimalno opremanje i uporaba nove školske zgrade dominantna aktivnost u našem srednjoročnom razvojnom planu i školskom kurikulu. Ovdje pobliže opisujemo prioritetna razvojna područja i ciljeve.

 

Usavršavanje i razvoj nastavničkih  umijeća za poboljšanje školskog učenja, poučavanja i odgojnog djelovanja. Razvoj Gimnazije kao centra izvrsnosti u poučavanju i učenju, podrazumijeva   stručno usavršavanje nastavnika i ostalih djelatnika. Novim, suvremeno opremljenim školskim prostorom i organizacijom odgojno-obrazovnog procesa u jednoj smjeni s detaljno razrađenim radnim vremenom nastavnog osoblja i stručnih suradnika, moguće je kontinuirano organizirati seminare, radionice i predavanja za stručno usavršavanje, ne samo nastavnika Gimnazije, već i nastavnika i stručnih suradnika ostalih škola iz okruženja, te time inovirati i podići razinu poučavanja u svim tim školama.

 

Stalno poboljšavati i optimalno koristiti nove radne uvjete. Preseljenjem u novu zgradu ostvarili smo prostorne uvjete za izvođenje nastave od oko 10 m2 po učeniku u jednoj smjeni (ali uz veliki nedostatak sportske dvorane). To znači kako ćemo moći osigurati produženi (ili čak cjelodnevni) boravak učenika u školskim prostorima i njihove različite aktivnosti izvan nastave. Završili smo Projektni zadatak opreme cijeloga nastavnog i multimedijskog prostora suvremenom opremom, ali nam preostaje optimalno iskoristiti prostor i opremu u cjelokupnom odgojno-obrazovnom procesu. Do dovršenja izgradnje i opremanja nove sportske dvorane, postojat će stalan problem primjerene organizacije i izvedbe nastave tjelesne i zdravstvene kulture, ali i problem potpunog iskorištenja nastavnih i multimedijskih prostora za redovne i izvannastavne aktivnosti.

 

Razvijati naviku i oblike cjeloživotnog učenja sukladno potrebama tržišta. Osiguranjem dovoljne količine kvalitetno opremljenog nastavnog i multimedijskog prostora ostvarili smo mogućnosti organiziranja raznih oblika obrazovanja odraslih: od raznih tečaja do škole stranih jezika ili informatičke naobrazbe. Polivalentnost struka zastupljenih u gimnazijskoj zbornici omogućuje velik broj različitih osposobljavanja koja moraju dovesti do percepcije škole kao mjesta u kojem se može mnogo toga naučiti i nakon položene mature.

na vrh

 

Primjena suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. U novoj zgradi postignuta je optimalna informatička opremljenost na svim razinama; od administrativno-tehničke do odgojno-obrazovne. Opremljen je praktikum za nastavu informatike, a u svrhu uporabe IC tehnologije u nastavi ostalih predmeta instalirana je multimedijska učionica u školskom multimedijskom centru, te petnaest radnih mjesta s računalima u čitaonici. Računalima su opremljeni i svi nastavnički kabineti i učionice. Svi imaju pristup Internetu i umreženi su, a u svakoj učionici postoji prijenosno računalo spregnuto s LCD projektorom. Škola razvija i primjenjuje vlastiti web sustav za online suradnju i e-učenje. To znači različite mogućnosti primjene informatičko-komunikacijskih tehnologija u nastavi svih predmeta te u izvannastavnim aktivnostima i projektima. Za puno iskorištavanje i održavanje ovakve opreme nužno nam je otvaranje barem jednog novog radnog mjesta – informatičara za sustav.

 

Jačati ulogu škole  u prevenciji društveno neprihvatljivog ponašanja. Preseljenjem Gimnazije u nove prostore predviđamo jačanje uloge škole u odnosu na društveno neprihvatljive  oblike ponašanja, prvenstveno  nasilničko, ovisničko i diskriminacijsko,  sukladno zakonima i nacionalnim strategijama i programima prevencije i suzbijanja takvog ponašanja. Predviđamo poboljšanje i osnaživanje dijagnostičkog, preventivnog i kurativnog djelovanja na tri razine:

  1. Nove prostorne mogućnosti, opremljenost i veće mogućnosti korištenja prostora obzirom na organizaciju nastavnog procesa, osiguravaju produženi boravak učenika u školskim prostorima (posebno multimedijalnog centra i športske dvorane i njezinih pratećih sadržaja). U tu svrhu omogućena je i  prehrana učenika u školskoj kantini.
  2. Organizacijom radnog vremena nastavnog osoblja i stručnih službi bit će moguće osigurati češći kontakt između učenika i nastavnika izvan okvira klasične nastave, te veći broj sati konzultacija, dodatne i dopunske nastave, projektne nastave i slobodnih aktivnosti. Time se omogućuje organizirani produženi boravak učenika u školi čime škola bitno utječe svojim preventivnim programima na smanjenje društveno-neprihvatljivih oblika ponašanja. U tu svrhu osigurali smo jedno i pol radno vrijeme knjižničara-bibliotekara kako bi multimedijalni centar bio otvoren tijekom cijele smjene i produljenog boravka.
  3. Nove organizacijske i prostorne mogućnosti te opremljenost stručnih službi (prije svega psihologa i pedagoga) omogućit će kvalitetnije provođenje preventivnih programa. S obzirom da redoviti nastavni plan i program podrazumijeva pola radnog vremena u nastavi psihologije, bilo bi poželjno stručnoj službi dodati još polovicu radnog vremena psihologa.

na vrh

 

Poticati raznovrsne oblike pomoći u učenju i izvanškolske aktivnosti te stvarati ozračje što školu čini zajednicom u kojoj se radosno uči i blisko surađuje. Ostvarenje ovoga prioritetnog područja osigurava se kroz već spomenuti veći broj sati konzultacija, dodatne i dopunske nastave, projektne nastave i slobodnih aktivnosti. Sve su to organizirani oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada koje je moguće ostvariti u novim prostorima i u okviru postojećih nastavničkih normi i bitno utječu na promjenu odnosa nastavnik-učenik koji u tom slučaju poprima suradnički oblik. Bolje međusobno upoznavanje učenika i nastavnika potrebno je i zbog utjecaja koji će na taj odnos imati vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovne djelatnosti kroz koje će se ocjenjivati rad i jednih i drugih. U okvirima organiziranog produženog boravka učenika u školi moguće je uz razne oblike pomoći u učenju uputiti učenike na samopomoć, odnosno na međusobnu pomoć i timski rad. Ovo se odnosi na aktivnosti kojima se rješavaju problemi u učenju, ali isto tako i na aktivnosti s posebno nadarenim i zainteresiranim učenicima.

 

Povećati uključenost obitelji i svih socijalnih partnera iz lokalne i šire zajednice u poboljšanje  odgojnog  sustava. U gradovima dimenzioniranim poput Požege (po broju stanovnika, gradskim okružjem, te društveno, kulturno i gospodarski), Gimnazija je istaknuta srednjoškolska ustanova na području jedinice lokalne uprave i samouprave. Zbog toga njezina uloga nije samo odgojno-obrazovna, već značajno društvena, kulturna i znanstvena. Stoga ova institucija značajan dio svoje djelatnosti ostvaruje u suradnji s lokalnom zajednicom na različitim razinama i u različitim oblicima. Sadržaji multimedijskog centra i športske dvorane (kad bude izgrađena) pretpostavljaju sudjelovanje i uključenost lokalne zajednice. Kako će škola svojim prostornim i programskim mogućnostima i sadržajima biti zanimljivija gradu, to će i osjetljivost zajednice prema školi biti veća. Time se ostvaruju pretpostavke za aktivniji rad Vijeća roditelja i vanjskih članova Školskog odbora.

na vrh

 

Inovativni pristupi u odgojno-obrazovnom procesu i usklađivanje s programima EU na svim razinama. Prostorne mogućnosti, suvremena oprema, organizacija procesa i osposobljeni ljudi u novoj zgradi omogućuju inovativni pristup odgojno-obrazovnom procesu. Kako na razini već poznatih metodičkih rješenja koja će biti moguće ostvariti u novim uvjetima, tako i na razini sasvim novih pristupa nastalih najnovijim metodičkim istraživanjima ili razmjenom iskustava i metodičkih rješenja sa sustručnjacima u Hrvatskoj ili izvan nje (što je ostvarivo u kontekstu primjene informatičko-komunikacijske tehnologije u nastavi i u pripremi nastave).

Kontakti sa srodnim školama iz zemalja EU i pristup europskim programima omogućuju rad na zajedničkim projektima kroz koje je moguće i u postojećim zakonskim i pedagoškim okvirima u novim prostorima Gimnazije upoznati programe i način rada u tim zemljama uz nužno usklađivanje metodologija u provedbi tih projekata.

U izvannastavne aktivnosti planiramo uključiti i projekte koji nisu neposredno povezani s nastavnom, a omogućuju učeniku kvalitetniju pripremu za nastavak školovanja na odabranom studiju. Ti projekti podrazumijevaju posebno odobrena sredstva za voditelje projekata izvan škole.

 

Jačanje nacionalnih i  općih kulturnih vrednota. I prije potpunog definiranja nacionalnog kurikuluma koji treba odrediti ovo područje obrazovanja, brigom o odgojno-obrazovnom procesu kroz kurikulum škole, Godišnji plan i program i Strategiju škole, naglasci se daju na jačanje nacionalnih i općih kulturnih vrednota. Požeška Gimnazija u tom smislu ima i dvije posebnosti o kojima vodi računa i koje će u smislu nacionalnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti afirmirati u potpunosti prelaskom u nove prostore kroz:

  • Profesorsku knjižnicu koja je registrirana kao pokretni spomenik kulture s knjigama iz 17., 18. i 19. stoljeća koje je Gimnazija naslijedila iz biblioteke Isusovačkog Kolegija.
  • Gimnazijski školski muzej s učilima iz 19. stoljeća te brojnim dokumentima iz tri stoljeća duge povijesti. Za puno ostvarenje ovoga područja predviđamo radno mjesto muzeologa s najmanje polovicom radnog vremena.

 

Jačanje svijesti o pripadnosti europskom kulturnom krugu. Gimnazija u Požegi bila je prva srednja škola na području Republike Hrvatske uključena u on-line mrežu «My Europe School». Nizom aktivnosti i kontaktima koje će biti moguće ostvariti (internet veza, video-konferencija, mogućnost primanja inozemnih učenika) jačat ćemo svijest naših učenika o današnjoj pripadnosti europskom kulturnom krugu, jer uvjeti u kojima radimo ne zaostaju za uvjetima u naprednim zemljama EU. Njegovanjem područja kroz koja ćemo vrednovati našu kulturnu povijest namjera nam je izgraditi svijest naših učenika o pripadnosti europskom kulturnom krugu već u srednjem vijeku, te od kraja 17. stoljeća od kada i postoji požeška Gimnazija.

na vrh

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 221545
 
Siječanj 2020
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici