Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Škola » Osobna iskaznica » Smjernice

Zadnja izmjena: 12.10.2015. u 12:36

U ostvarivanju vizije o Gimnaziji u Požegi kao središtu izvrsnosti u hrvatskom obrazovnom sustavu rukovodimo se smjernicama usvojenim 1998. godine

Smjernice

 

Smjernice u radu naše Gimnazije su: djelovanje sukladno zakonu, nacionalni identitet, povijesnost i samosvojnost, promicanje čovjekovih prava i odgovornosti, škola po učeničkoj mjeri, učenička samostalnost, demokratičnost, inovativnost i stvaralaštvo, suradnja i suodgovornost, otvorenost, radni zanos i najviši školski i pedagoški standard.

Smjernice Škola po mjeri učenika - Foto: foto Matej Paić

Djelovanje sukladno zakonu Gimnazija je ustrojena i djeluje u skladu s Ustavom i svim relevantnim zakonima, a osobito u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te svim aktualnim nacionalnim strategijama, programima i operativnim planovima djelovanja što se odnose na odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni identitet Razvijati punu i snažnu hrvatsku nacionalnu svijest kao bitnu sastavnicu učeničkog osobnog identiteta, zasnovanu na trajnim povijesnim i kulturnim dobrima hrvatskog naroda i djelatnim vrijednostima novog hrvatskog društva u razvoju, u ozračju suradnje s naprednim svijetom i međunarodnom zajednicom, uvažavajući kulturne razlike i njegujući razumijevanje među različitim kulturama, nacionalnu toleranciju i multikulturalizam ukupnog životnog prostora. U tom duhu, razvijati suradnju s hrvatskim gimnazijama te drugim hrvatskim školama i kulturnim ustanovama u inozemstvu u svrhu jačanja njihovog kulturnog poslanja te razvoja suradnje s njihovim domicilnim državama.

Povijesnost i samosvojnost Stalno, obzirno i stručno skrbiti o gimnazijskom povijesnom nasljeđu prikladnim čuvanjem, obnavljanjem, arhiviranjem, zaštitom i predstavljanjem javnosti dobara priskrbljenih tristogodišnjim radom. Njegovati i aktivno promicati prepoznatljiva tradicijska obilježja naše Gimnazije te primjenjivati dobra pedagoška rješenja iz ranijeg vremena. U suvremeni školski kurikul ugrađivati dodatne programe i aktivnosti za učenike, nastavnike, roditelje i građanstvo u svrhu očuvanja te stalnog potvrđivanja izvorne misije, povijesne uloge i samosvojnosti Gimnazije u Požegi u hrvatskom školskom sustavu.

Promicanje čovjekovih prava i odgovornosti Poučavati uvažavajući vrhunske ljudske vrijednosti i težnje, ideju o dostojanstvu svake osobe, posebice ideju o čovjekovim pravima i svekolikoj čovjekovoj slobodi, gdje je sloboda mišljenja tek začetak i pretpostavka samoostvarenja svake osobe. Postupati u duhu kulture mira, suradnje i nenasilnog rješavanja sukoba. Poticati u učenika razvoj pozitivne slike o sebi i pripraviti ga za zrelo samostalno odlučivanje o svom profesionalnom i općem psihosocijalnom razvoju te za djelatno i promišljeno odlučivanje o općem društvenom dobru. Promicati ideju o razumnom gospodarenju prirodnim izvorima i dobrima, njegovati kulturu zdravog, stvaralačkog i odgovornog osobnog, obiteljskog i društvenog života.

na vrh

Škola po učeničkoj mjeri Omogućiti svakom učeniku optimalan razvoj osobnih potencijala u skladu s njegovom naravi i potrebama za skladnim samoostvarenjem cjeline njegovoga bića. Približavati se, koliko je to moguće, konceptu škole “po učeničkoj mjeri”: odgojno-obrazovni proces optimalno individualizirati i diferencirati prema razvojnoj dobi, sposobnostima, osobinama, mogućnostima i potrebama svakog učenika, ali i svakoga novog naraštaja. To podrazumijeva prikladno razvijanje nastavnih ciljeva, više izbornih, fakultativnih i slobodno ustrojenih programa, različitost skupina i odjela, diferenciran metodički rad te fleksibilnu i kreativnu organizaciju odgojno-obrazovnog procesa.

Učenička samostalnost U odgojno-obrazovnom procesu optimalno pomicati težište s nastavničkog poučavanja na samostalan stvaralački učenički rad - učenje istraživanjem i otkrivanjem uz poticanje mašte i stvaralaštva. Važnije je naučiti kako učiti, tražiti, odabrati, obraditi i upotrijebiti informacije, nego li učenje svoditi na opetovano “bubanje” i skladištenje velikoga broja informacija. Učenike treba pripremiti za uspješno polaganje ispita državne mature kako bi u što većem broju upisali željene studije, ali ih ujedno i osposobiti za učinkovito studiranje upisanog visokoškolskog programa. U tom kontekstu, aktivno stručno određivati i provjeravati količinu i kakvoću znanja, vještina i navika što ih, kao opću kulturu i temeljne kompetencije, učenik stječe školovanjem u našoj Gimnaziji.

Demokratičnost Sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa: učenike, nastavnike, roditelje i druge, optimalno uključiti u raspravljanje i odlučivanje o svim relevantnim zajedničkim pitanjima. To podrazumijeva raspravljanje i odlučivanje u dogovorenoj demokratskoj proceduri, uvažavanje prava svakoga na iznošenje mišljenja, usvajanje većinskog mišljenja, zaštitu osobnog dostojanstva, uvažavanje i snošljivost u razgovaranju i raspravljanju te poštivanje i provođenje odluka nastalih u takvom demokratskom procesu.

na vrh

Inovativnost i stvaralaštvo Težiti prihvaćanju promjena u odgojno-obrazovnom procesu koje su stručno i znanstveno provjerene i čije su prednosti iskustveno dokazane. Stalno napredovati u svim područjima djelovanja te stvaralački rješavati izazove i probleme u odgojno-obrazovnom procesu. Nastavnicima i drugim školskim djelatnicima optimalno omogućiti stvaralačko djelovanje te ih poticati na stvaranje novih vrijednosti, a osobito na stvaranje jedinstvenog i prepoznatljivog školskog kurikula s mnogobrojnim i raznovrsnim dodatnim programima i aktivnostima za učenike, nastavnike, roditelje i građanstvo u svrhu što uspješnijeg ostvarivanja naše misije, vizije i ovih smjernica. Organizacijom rada i opremanjem nastavnog procesa suvremenom edukacijskom infrastrukturom, a posebice naprednom informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, treba podržavati inovativnost i stvaralaštvo u svim vidovima odgojno-obrazovnog procesa.

Suradnja i suodgovornost Složenost odgojno-obrazovnog procesa zahtijeva zajednički pristup i rad te suradnju svih uključenih subjekata: nastavnika, učenika, roditelja, stručnih suradnika, ravnatelja i drugih. Gimnazija će, stoga, u svom djelovanju poticati, razvijati i održavati sve potrebne oblike suradnje i timskog rada, tražit će i jačati odgovornost svakog pojedinca u okviru njegovih uloga i zadaća, a osobito će poticati ostvarivanje prava, slobode i suodgovornosti roditelja u odgoju i obrazovanju njihove djece različitim organiziranim oblicima suradnje škole i roditelja. Jednako će od predstavnika javnih služba i uprave očekivati i tražiti aktivno i odgovorno sudioništvo u zajedničkim pitanjima i djelokrugu.

Otvorenost Uspješnost škole izravno ovisi o zanimanju, suradnji i potpori iz okoline u kojoj djeluje, a to je pak uvjetovano otvorenošću i usmjerenošću škole prema tom njenom okružju. Stoga će Gimnazija svojim javnim i kulturnim djelovanjem obogaćivati opću kulturnu i drugu razvijenost svoje sredine te će biti širom otvorena kvalitetnom utjecaju sredine na svoj rad i razvoj. Jednako, Gimnazija će biti otvorena cijelom svijetu i svim naprednim pojavama u odgojno-obrazovnim sustavima drugih demokratskih zemalja, spremna surađivati i razmjenjivati iskustva i postignuća sa svima dobronamjernima, uspješnima i potrebitima, a osobito s hrvatskim gimnazijama te drugim hrvatskim školama i kulturnim ustanovama u inozemstvu.

na vrh

Radni zanos Učenicima, nastavnicima, roditeljima i drugima Gimnazija treba biti mjesto spoznajne, stvaralačke i razvojne radosti, gdje se uči i poučava bez prisile i straha, ugodnim druženjem i slobodnim uljuđenim komuniciranjem, uzajamnim razumijevanjem i međusobnim uvažavanjem i poštivanjem. Stoga valja stalno jačati radni zanos i razvojni polet te svoditi radni stres na najmanju moguću mjeru.

Najviši školski  i pedagoški standard Gimnazija se rukovodi načelom kako je tek ono najbolje dovoljno dobro za školu. Stoga će nastojati osigurati najbolje moguće nastavnike i druge zaposlenike kao nositelje svoje djelatnosti te će im omogućiti i poticati ih na sve oblike stručnog i osobnog usavršavanja i razvoja. Jednako, stalno će obnavljati i obogaćivati materijalnu osnovu odgojno-obrazovnog procesa nabavkom nove opreme i učila te osiguravanjem potrebnih financijskih sredstva za puno ostvarenje programskih zadaća. To podrazumijeva primjenu novih oblika školskog menadžmenta i međunarodnih standarda kvalitete, projektni rad i interesno povezivanje s drugim ustanovama, organizacijama i pojedincima, stalno aktivno traženje sponzora i donatore te zagovaranje Gimnazije u javnosti.

na vrh

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 194650
 
Siječanj 2020
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici