Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Škola » Tijela i službe » Ravnatelj

Zadnja izmjena: 26.11.2012. u 14:27

Ravnatelj

 

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.

Ravnatelj:
 • predlaže statut, opće akte i godišnji plan i program rada
 • predlaže školskom odboru prijedlog financijskog plana, financijski plan, financijski obračun i plan nabave
 • vodi poslovanje Škole
 • sudjeluje u radu školskog odbora, bez prava odlučivanja
 • utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave
 • predstavlja i zastupa Školu
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole
 • zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima
 • skrbi o ispravnom prikupljanju i korištenju osobnih podataka učenika i radnika škole
 • skrbi o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika Škole
 • surađuje i promiče suradnju s učenicima i roditeljima
 • surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama
 • nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu
 • osigurava dostupnost školskog kurikuluma učenicima i roditeljima
 • osigurava zainteresiranim ovlaštenicima pravo na pristup informacijama
 • određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti
 • izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju, a ostalim radnicima rješenje o rasporedu radnog vremena
 • imenuje razrednike
 • provodi odluke i zaključke osnivača, školskog odbora i stručnih tijela
 • osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u školi za registar zaposlenih u javnom sektoru
 • imenuje članove ispitnog povjerenstva za organizaciju i provođenje državne mature u Školi
 • imenuje povjerenstva za popravne, predmetne i razredne ispite
 • saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora, vijeća roditelja i vijeća učenika
 • odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika
 • sklapa i otkazuje ugovore o radu radnicima Škole samostalno i uz prethodnu suglasnost školskog odbora
 • poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili kršenja obveza iz radnog odnosa
 • sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te o investicijskim radovima do 70.000,00 kuna, a preko 70.000,00 kuna prema prethodnoj odluci školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača
 • izvješćuje ured državne uprave u županiji o nemogućnosti konstituiranja školskog odbora
 • upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede
 • predlaže školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
 • izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora
 • izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i ured državne uprave u županiji o promjenama u radu i ustrojstvu Škole
 • posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad nastavnika i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje
 • zabranjuje u Školi sve oblike promidžbe i prodaju proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja
 • saziva sjednice nastavničkog vijeća i predsjedava im
 • obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.

(iz Statuta)

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 204502
 
Siječanj 2020
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici