Tražimo nastavnika/cu hrvatskoga jezika – 1 izvršitelj/ca, puno radno vrijeme 40 sati tjedno, na određeno vrijeme – zamjena do povratka privremeno nenazočne radnice.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,05/12., 16/12. 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19.), te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  GIMNAZIJA , POŽEGA, DR. FRANJE TUĐMANA 4/a, objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

                                           
Nastavnik/ca hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ca, puno radno vrijeme 40 sati tjedno, na određeno vrijeme – zamjena do povratka privremeno nenazočne radnice 
Na natječaj se mogu javiti oba spola.
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99.).
Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1.      životopis i rodni list,                                                                                                    
2.      dokaz o stručnoj spremi,
3.    dokaz o državljanstvu,
4.    potvrdu o stažu osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
5.    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od 6 mjeseci.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ 121/17., 98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ 121/17.,98/19.).                                         
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a natječajna dokumentacija se ne vraća. Prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, a na adresu:

GIMNAZIJA, POŽEGA
DR. FRANJE TUĐMANA 4/a
34 000 POŽEGA

Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka. 
Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjava formalne uvjete i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega kandidate s te liste upućuju na testiranje i razgovor (intervju).Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere putem testiranja i razgovora s kandidatom.

Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeno na web stranici škole najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici škole.

KLASA: 112-01/20-01/4
URBROJ:2177-12-01/1-20-3
U Požegi 13. veljače 2020. godine

Ravnateljica: 
dr. sc. Vesna Vlašić