REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA, POŽEGA
Dr. Franje Tuđmana 4/a
KLASA: 112-01/20-01/14
URBROJ: 2177-12-01/1-20-3
Požega, 16. studenoga 2020. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji, Požega (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 2177-12-01/01-19-1) GIMNAZIJA, POŽEGA, DR. FRANJE TUĐMANA 4/a, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto
                     
1.    Nastavnik/ca slovačkog jezika i kulture – 1 izvršitelj/ica

  • na određeno, nepuno radno vrijeme –  4 sata ukupnog tjednog radnog vremena
  • mjesto rada: GIMNAZIJA, POŽEGA, Dr. Franje Tuđmana 4/a

Temeljem članka 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti oba spola ravnopravno.  Izrazi koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20), i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi („Narodne novine“, br. 1/96 i 80/99.). 
U javnu službu ne može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.)
U pisanoj prijavi na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti:

  • životopis 
  • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice)
  • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome/potvrda)
  • presliku uvjerenja ili potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije 30 dana od dana objave natječaja)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od 6 mjeseci.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Nije potrebno slati originalne dokumente jer se natječajna dokumentacija ne vraća.
Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega kandidate s te liste upućuju na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pismene provjere putem testiranja i razgovora s kandidatom.
Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeni na internetskoj stranici škole najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju iz čl. 102. stavka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19), i čl. 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj, pored navedenih isprava odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  na temelju članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se pronaći na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije, Požega.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Gimnazija, Požega, dr. Franje Tuđmana 4/a, 34000 Požega, s naznakom „ZA NATJEČAJ“.
Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni objavom Odluke o izboru na internetskoj stranici škole u roku od 15 dana od dana izbora.

 

Ravnateljica:

dr. sc. Vesna Vlašić