Na temelju članka 24. Statuta Gimnazije, Požega, članaka 6. do 10. Odluke Požeško-slavonske županije o uvjetima i načinu korištenju imovine školskih ustanova kojima je osnivač Požeško-slavonska županija KLASA: 602-01/14-01/35, URBROJ: 2177/1-01-14-2 od 22. rujna 2014 godine, Školski odbor Gimnazije, Požega, 13. veljače 2024. godine objavljuje

                                                           

   PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

 za davanje u zakup školskog prostora kantine (7m2) za prodaju toplih i hladnih jela te napitaka

 

Predmet javnog natječaja:  zakup školskog prostora veličine 7 m2 za prodaju toplih i hladnih jela te napitaka opremljen sljedećom opremom: sudoper, hladnjak, površina za posluživanje, ormari za posude,  rashladna vitrina, vitrina za grijanje, aparat za kavu, mlinac za kavu, ledomat, perilica posuđa.

Vrijeme trajanja zakupa: prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 1 godine počevši od 1. ožujka 2024.godine.

Uvjeti zakupa:

Lokacija – Gimnazija, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/A, (prizemlje Škole)

Minimalna početna cijena zakupnine kantine iznosi 30,00 € mjesečno.

Režijski troškovi uračunati su u iznos zakupnine. Plaćanje zakupnine vrši se mjesečno do 10. dana u  mjesecu za tekući mjesec.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe

Sadržaj pisane ponude:

  • cijena ponuđenog mjesečnog zakupa izražena u eurima
  • ime i prezime, OIB i adresu prebivališta za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke, OIB i adresu sjedišta za pravne osobe
  • presliku osobne iskaznice za pravne osobe, odnosno presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtnica za fizičke osobe – obrtnike ili rješenje o registraciji udruge građana.
  • potvrda Porezne uprave o stanju duga iz koje je vidljivo da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom propisu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja, ne starija od 30 dana,
  • prodajni asortiman koji se namjerava ponuditi sa pripadajućim cijenama koje će vrijediti tijekom cjelokupnog trajanja zakupa

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja, bez obzira na način dostave. Natječaj je objavljen 13. veljače 2024. godine.

Ponude se podnose u zatvorenoj kuverti s naznakom „Natječaj za zakup školskog prostora kantine – NE OTVARAJ“, na adresu Gimnazija, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/A, 34000 Požega. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.

Ponude će se otvoriti u prostorijama škole na sjednici Školskog odbora Gimnazije, Požega  28. veljače 2024. godine. O izboru najpovoljnije ponude odlučuje Školski odbor. Školski odbor Gimnazije, Požega zadržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja, bez navođenja razloga, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Sudionici natječaja biti će pisano obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 8 dana od donošenja odluke.

Ugovor o zakupu će biti zaključen s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 15 dana od dana dostave Odluke najpovoljnijem ponuđaču. Zakupnik s kojim će biti zaključen ugovor o zakupu prostora ne može isti dati u podzakup.

Sve troškove u vezi prijave na natječaj i preuzimanja prostora u zakup snosi zakupnik.

Sve potrebne obavijesti o prostoru koji je predmet zakupa mogu se dobiti u tajništvu škole, putem maila: tajnistvo@gimpoz.hr, na telefon broj 034/316-750 ili 098/934-9972 svakim radnim danom od 08:00-12:00 sati, a pregled prostora može se izvršiti u isto vrijeme uz prethodnu najavu.

 

KLASA: 406-03/24-01/2

URBROJ: 2177-23-05/1-24-1