Školski odbor upravlja školom, a ima sedam (7) članova koje imenuju i razrješavaju sljedeća tijela:

 • Nastavničko vijeće dva (2) člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
 • Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
 • Požeško-slavonska županija kao osnivač tri (3) člana samostalno
 • Radničko vijeće jednog (1) člana
Članovi školskog odbora
 • Dragan Siluković, prof. predsjednik (predstavnik Radničkog vijeća)
 • Ljiljana Marić, potpredsjednica (predstavnica osnivača)
 • Kristina Lešić, prof. (predstavnica Nastavničkog vijeća)
 • Hrvoje Humski, prof. (predstavnik Nastavničkog vijeća)
 • Matej Begić (predstavnik osnivača)
 • Radoslav Vukoja (predstavnik osnivača)
 • prof. dr. sc. Andrea Šimić-Klarić, dr. med (predstavnica Vijeća roditelja)

 

1. imenuje ravnatelja Škole uz suglasnost ministra

2. razrješuje ravnatelja Škole;

3. donosi:

 • Statut na prijedlog ravnatelja Škole i uz prethodnu suglasnost Osnivača;
 • odluku o osnivanju školskog sportskog društva;
 • školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Škole;
 • godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i nadzire njegovo izvršavanje;
 • financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun, na prijedlog ravnatelja Škole;
 • druge opće akte Škole na prijedlog ravnatelja;

4. odlučuje uz suglasnost Osnivača:

 • o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina;
 • o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje prelazi 150.000,00 kuna bez PDV-a;
 • o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine pojedinačna vrijednost koja prelazi 150.000,00 kuna bez PDV-a;
 • o korištenju financijskih sredstava ostvarenih iz vlastitih prihoda;
 • o davanju i uzimanju u zakup objekata i prostora, ili mijenjanju namjene objekata i prostora;
 • o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno zaduživanje;
 • o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja kojima vrijednost prelazi 150.000,00 kuna bez PDV-a;

5. odlučuje:

 • zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa;
 • upućivanju radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti na prijedlog ravnatelja;
 • ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje je od 70.000,00 do 150.000,00  kuna bez PDV-a;
 • opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine Škole vrijednost koje je od 70.000,00 do 150.000,00 kuna bez PDV-a;
 • izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja kojima vrijednost ne prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a;
 • uporabi dobiti u skladu s odlukama Osnivača;
 • u drugom stupnju o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim aktom ili statutom nije određeno drugo nadležno tijelo;

6. predlaže Osnivaču:

 • promjenu djelatnosti;
 • donošenje drugih odluka u vezi s osnivačkim pravima;

7. razmatra:

 • rezultate obrazovnog rada;
 • prijedloge Vijeća roditelja;
 • predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole;

8. daje:

 • Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi;
 • ravnatelju Škole prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u Školi;

9. osniva:

 • učeničku zadrugu;
 • učeničke klubove i društva;

Školski odbor donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Datum - Naziv dokumenta (linka na arhiv)