Stručna vijeća (aktivi) su stručna tijela koja okupljaju nastavnike istog i srodnih predmeta. Radom stručnog aktiva rukovodi voditelj kojeg imenuje nastavničko vijeće na prijedlog ravnatelja. Aktivi rade timski u sastancima. Tijekom školske godine svi aktivi će održati od četiri do deset sastanka.

  • Raspravlja i odlučuje o rasporedu predmeta i sati te ostalim zaduženjima nastavnika, članova Aktiva.
  • SkrbI o permanentnom stručnom usavršavanju, nabavi nastavnih sredstava i pomagala, čuvanju zbirki učila, uređenju učionica i kabineta te oglasnih panoa.
  • Sudjeluje u ustrojavanju i provođenju učeničkih natjecanja, smotri i priredaba u školi i izvan nje.
  • Usklađuje ostvarivanje izvedbenog plana i programa u nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima, dogovara i ujednačuje kriterije ocjenjivanja te potiče ostvarivanje programskih veza (korelacija) srodnih i ostalih nastavnih predmeta.
  • Razrađuje i provodi stručne i metodičke inovacije u odgojno-obrazovnom procesu. 
  • Izrađuje i ostvaruje poseban godišnji program rada te izvješćuje o radu.
Nastavnici su organizirani u pet stručnih vijeća (aktiva): 

Članovi

Datum - Naziv dokumenta (linka na arhiv)

Članovi

Datum - Naziv dokumenta (linka na arhiv)

Članovi

Datum - Naziv dokumenta (linka na arhiv)

Članovi

Datum - Naziv dokumenta (linka na arhiv)

Članovi

Datum - Naziv dokumenta (linka na arhiv)