Tražimo stručnog suradnika - knjižničara: 1 izvršitelja/icu, 20 sati tjedno, na određeno radno vrijeme do povratka nenazočne zaposlenice na posao (komplikacije u trudnoći, rodiljni/roditeljski dopust).

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.), te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja GIMNAZIJA, POŽEGA,  DR. FRANJE TUĐMANA 4/a, objavljuje:

 

NATJEČAJ
za radno mjesto

 

  • Stručni suradnik – knjižničar, 1 izvršitelj/ica, 20 sati tjedno, na određeno radno vrijeme do povratka nenazočne zaposlenice na posao (komplikacije u trudnoći, rodiljni/roditeljski dopust).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • 1. životopis i rodni list,
  • 2. dokaz o stručnoj spremi,
  • 3. dokaz o državljanstvu,
  • 4. potvrdu o stažu osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi- ne starije od 6 mjeseci.

 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a natječajna dokumentacija se ne vraća. Prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, a na adresu:
GIMNAZIJA, 34000 POŽEGA, DR. FRANJE TUĐMANA 4/A.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka  može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere putem testiranja i razgovora s kandidatom.
 
Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja, bit će objavljeno na web stranici škole najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici škole.

KLASA: 112-01/20-01/2
URBROJ: 2177-12-01/1-20-1
U Požegi 15. 1. 2020. godine
 
                                                                                                           

 Ravnateljica:
dr. sc. Vesna Vlašić