Nastavničko vijeće čine svi nastavnici i stručni suradnici u Gimnaziji, a radi u sjednicama koje saziva i vodi ravnateljica. Sadržaj rada nastavničkog vijeća čine poslovi i zadaće određene Zakonom i Statutom te posebne stručne i metodičke teme kao vid permanentnog kolektivnog stručnog usavršavanja nastavnika. Ovo vijeće obvezno zasjeda na početku školske godine, na kraju svakog polugodišta i na kraju školske godine. U međuvremenu zasjeda po potrebi (otprilike jednom mjesečno).

ABECEDNI POPIS ČLANOVA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

(u zagradama su navedeni nastavni predmeti koje izvode i njihova ravnateljska, suradnička ili druge uloge u vijeću)

A - Ć  
D - G
H - J
K - O
P - Š
T - Ž
 • obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole
 • u suradnji s ravnateljem predlaže školski kurikulum
 • donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa
 • ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
 • organizira za učenike dopunsku i dodatnu nastavu
 • zaključuje o oblicima pružanja pomoći djeci koja imaju pravo školovanja u Republici Hrvatskoj, a koja ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik
 • odlučuje o zahtjevu učenika za promjenu programa tijekom školovanja
 • predlaže ravnatelju imenovanje razrednika
 • predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika
 • u dogovoru s ravnateljem osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje
 • odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključne ocjene
 • imenuje povjerenstva za polaganje ispita
 • obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Gimnazije.