Gimnazija u Požegi prelazi na nastavu na daljinu (Model C, nastava putem interneta) od ponedjeljka 7. prosinca 2020. godine do kraja prvog polugodišta, sukladno Odluci Požeško-slavonske županije od 1. prosinca 2020. godine. Ostale će službe raditi u školi prema rasporedu ustaljenom od početka ove nastavne godine, a nastavnici koji nisu u (samo)izolaciji mogu, po potrebi, doći u školu.

Nastavnici će s učenicima komunicirati i dostavljati im radne materijale u jutarnjoj smjeni po aktualnom rasporedu za dvije smjene. Nastavni će sati trajati po 45 minuta po rasporedu zvonjenja  kao za redovnu nastavu u jednoj smjeni. Od kraja smjene u petak do početka smjene u ponedjeljak, razmjena radnih materijala i obavijesti između nastavnika, učenika i ostalih sudionika odgojno-obrazovnog procesa nije prihvatljiva.

Od svih učenika, nastavnika i roditelja očekujemo redovitu uključenost te kvalitetnu suradnju u virtualnim učionicama i zbornici. Jednako, sve vas upućujemo na redovito praćenje novih obavijesti na mrežnom mjestu i Facebook stranici naše Gimnazije. 

Opće smjernice

Nastavnik isporučuje sadržaje, zadaje zadatke i šalje povratne informacije učenicima putem uobičajenih digitalnih alata i servisa, a svakako i dalje koristi Yammer kao osnovnu platformu za razmjenu materijala i informacija u nastavi na daljinu. Kad god je tehnički moguće i pedagoški bolje, preporučeno je koristiti aplikaciju za sastanak uživo „Google Meet“ iz Google učionice otvorene s tom namjenom za dotični razredni odjel.

Vrste i količine sadržaja koje nastavnik isporučuje te zadaće koje zadaje učenicima moraju biti usklađene s njihovim ukupnim radnim opterećenjem i uvjetima rada u nastavi na daljinu. Trajanje video lekcija i multimedijskih prezentacija, zajedno s izvršavanjem radnih zadataka koje sadrže, ne smije trajati dulje od ukupnog vremena predviđenog po rasporedu sati, što je za jedan nastavni sat najviše 45 minuta. Dodatne domaće zadaće i samostalan rad učenika izvan ovog vremena prihvatljivi su jedino u nastavnim predmetima obveznim na državnoj maturi i to u ukupnom tjednom opterećenju od najviše polovine tjedne satnice dotičnoga predmeta.

Najavljeno pisano provjeravanje znanja valja provesti uz nužne prilagodbe uvjetima nastave na daljinu, a odgađanje najavljenog pisanog provjeravanja nije prihvatljivo. Poželjno je što češće usmeno ispitivanje znanja učenika, jer u uvjetima nastave na daljinu potiče integraciju učenikovog znanja i omogućuje nastavniku bolji uvid u učenikov napredak. Poželjna je što češća primjena raznovrsnih oblika vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenja, kako bi učenici redovito dobivali kvalitetnu povratnu informaciju o svom radu i napretku.

Razrednik je na svakom satu razrednika obvezan s učenicima analizirati i raspraviti rad i opterećenje u nastavi na daljinu u prethodnom tjednu, o tome sastaviti sažetu zabilješku te izvijestiti ravnateljicu, pedagoginju i psihologa. Razrednik posreduje između učenika i predmetnih nastavnika u rješavanju  problema u njihovom radu i suradnji. Ako problem ne uspiju zadovoljavajuće riješiti, obraća se za pomoć pedagoginji ili psihologu koji će, po potrebi, izvijestiti ravnateljicu. 

Učenik mora biti aktivan u virtualnom razredu svakog radnog dana i na svakom nastavnom satu. To podrazumijeva uspostavljanje kontakta putem video ili audio veze, odnosno „chata“ ako video ili audio veza nije moguća, kad se nastava na daljinu održava u stvarnom vremenu. Neaktivnom će učeniku nastavnik upisati izostanak uz bilješku u rubrici e-Dnevnika „Napomena“. Za neprimjerenu komunikacija unutar virtualnog okružja, učenik će biti kažnjen sukladno Kućnom redu i Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Za probleme u praćenju i svladavanju predmeta, učenik se prvo obraća nastavniku, a razredniku nakon što problem nije zadovoljavajuće riješen.

Ravnateljica

dr. sc. Vesna Vlašić