Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji, Požega (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 2177-12-01/01-19-1)  GIMNAZIJA , POŽEGA, DR. FRANJE TUĐMANA 4/a, raspisuje

  NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO                                   

  1. Nastavnik/ca  astronomije – 1 izvršitelj/ica,   

  • na određeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata tjedno (2 sata nastave) 

  • zamjena za rodiljni/roditeljski dopust 

  • mjesto rada: GIMNAZIJA, POŽEGA, Dr. Franje Tuđmana 4/a 

Temeljem članka 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti oba spola ravnopravno.  Izrazi koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu odnose se na jednak  način na muški i ženski rod.  

Kandidat koji se prijavljuje na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi („Narodne novine“, br. 1/96 i 80/99.) 

U pisanoj prijavi na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti: 

  1. životopis  

  1. domovnica                                                                                                                                                                              

  1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome) 

  1. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama 

  1. HZMO – potvrdu ili elektronički zapis o radnom stažu 

  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od 6 mjeseci. 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati. 

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nije potrebno slati originalne dokumente jer se natječajna dokumentacija ne vraća. 

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega kandidate s te liste upućuju na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere putem testiranja i razgovora s kandidatom. 

Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeni na web stranici škole https://www.gimpoz.hr najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje.     

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19).                                          

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

U javnu službu ne može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka. 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije, Požega. 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:  

GIMNAZIJA, POŽEGA, DR. FRANJE TUĐMANA 4/a, 34000 POŽEGA, s naznakom  „ZA NATJEČAJ“ 

Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su kandidati obaviješteni. 

 

KLASA: 112-01/21-01/1 

URBROJ:2177-12-01/1-21-3 

U Požegi, 22. 1. 2021. godine                                                                                      

  

Ravnateljica : 

dr. sc. Vesna Vlašić