Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji, Požega (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 2177-12-01/01-19-1)  Gimnazija, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/A, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto administrativnog radnika    

                                 
Administrativni radnik, 1 izvršitelj/ica
⦁   na određeno i  puno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust
⦁ potrebno zvanje: srednja stručna sprema (četverogodišnja srednja škola) ekonomskog ili upravnog smjera uz poznavanje rada na računalu  (MS Office)
⦁   mjesto rada: GIMNAZIJA, POŽEGA, Dr. Franje Tuđmana 4/a

Temeljem članka 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti oba spola ravnopravno.  

Kandidat koji se prijavljuje na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U pisanoj prijavi na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti:
1.    životopis,
2.    rodni list,  
3.    dokaz o državljanstvu,
4.    dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi ili dokaz o vrsti i razini obrazovanja),
5.    HZMO – potvrdu ili elektronički zapis o radnom stažu (ne stariji od dana objave natječaja),
6.    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, mogu se potražiti na sljedećoj poveznici.

Kandidat za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. stavak 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“, br. 84/21) dužan je u prijavi pozvati se na to pravo tako da uz prijavu na natječaj priloži sve dokaze  o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te da priloži dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“, br. 84/21) koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

U javnu službu ne može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Nije potrebno slati originalne dokumente jer se natječajna dokumentacija ne vraća.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije, Požega.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: 

GIMNAZIJA, POŽEGA 
„ZA NATJEČAJ“
DR. FRANJE TUĐMANA 4/a, 34000 POŽEGA

Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega kandidate s te liste upućuju na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere putem testiranja i razgovora s kandidatom. Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeni na web stranici škole najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici škole.

KLASA: 112-02/22-01/5
URBROJ: 2177-12-01/1-22-3
Požega, 19. 5. 2022. godine