REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA, POŽEGA
Dr. Franje Tuđmana 4/a
KLASA: 112-01/20-01/13
URBROJ: 2177-12-01/1-20-2
Požega, 6. studenoga 2020. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji, Požega (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 2177-12-01/01-19-1 od  29. siječnja  2019. godine) Gimnazija, Požega, dr. Franje Tuđmana 4/a, Požega, raspisuje

                                                                                            NATJEČAJ

za zapošljavanje stručnog suradnika KNJIŽNIČARA - pripravnika temeljem provedbe mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva"


1.  Stručni suradnik knjižničar – pripravnik
     -   1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) u trajanju od 12 mjeseci

Mjesto rada: Požega.

Kandidat koji se prijavljuje na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu(„Narodne novine“ br. 93/14, 127/17, 98/19), trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20), i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi („Narodne novine“, br. 1/96 i 80/99.).
Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe sukladno uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.
Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.
Pisanoj prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
-    životopis 
-    rodni list                                                                                                                                                                                   
-    dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrda)
-    potvrdu o pedagoško-psihološkoj izobrazbi (ukoliko nisu stečene u sklopu studija)
-    HZMO – potvrdu ili elektronički zapis o radnom stažu (ne stariju od dana objave natječaja)
-    potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o upisu u evidenciju nezaposlenih osoba (ne stariju od dana objave natječaja) 
-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od 6 mjeseci)
 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. -  3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19).  Popis dokaza propisanih člankom 103. Zakona koji se moraju priložiti, mogu se pronaći  na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.                            
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja.
Nije potrebno slati originalne dokumente jer se natječajna dokumentacija ne vraća.  Prijave se prilažu u neovjerenoj preslici.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom  u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije, Požega na adresu: 
GIMNAZIJA, POŽEGA, 
DR. FRANJE TUĐMANA 4/A, 34 000 POŽEGA
S naznakom „ Za natječaj – KNJIŽNIČAR“

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Temeljem članka 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti oba spola ravnopravno.  Izrazi koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu odnose se na jednak  način na muški i ženski rod. Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega kandidate s te liste upućuju na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pismene provjere putem testiranja i razgovora s kandidatom. 
Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeni na web stranici škole https://www.gimpoz.hr najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici Škole


RAVNATELJICA:
dr. sc. Vesna Vlašić