Na temelju članka 107.  stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Gimnazija, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a, raspisuje

 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa   

                                    

Nastavnik/ca  fizike–  1 izvršitelj/ica

  • na neodređeno i puno radno vrijeme (upražnjeno radno mjesto)
  • mjesto rada: Gimnazija, Požega
  • početak rada: 1. rujna 2022. godine

Temeljem članka 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti oba spola ravnopravno. 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi („NN“, br. 1/96 i 80/99.)

U pisanoj prijavi na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti:

1.    životopis
2.    preslika dokaza o državljanstvu
3.    dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
4.    preslika potvrde o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju
5.    HZMO – potvrdu ili elektronički zapis o radnom stažu (ne stariji od dana objave natječaja)
6.    uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak  glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz    članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od dana objave natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega kandidate s te liste upućuju na testiranje i razgovor (intervju). Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će o istom obaviješteni putem web stranice Škole.

Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere putem testiranja i razgovora s kandidatom. Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeni na web stranici škole najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu  prijavu i ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj o čemu Škola posebno ne obavještava.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te da ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, mogu se potražiti na sljedećoj poveznici.

Kandidat za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. stavak 1.- 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“, br. 84/21) dužan je u prijavi pozvati se na to pravo tako da uz prijavu na natječaj priloži sve dokaze  o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te da priloži dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“, br. 84/21) koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“, br. 157/13, 152/14,39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužne su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu sukladno članku 9. stavak 2. i 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Nije potrebno slati originalne dokumente jer se natječajna dokumentacija ne vraća. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije, Požega.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: GIMNAZIJA, POŽEGA „ZA NATJEČAJ“ DR. FRANJE TUĐMANA 4/a, 34000 POŽEGA

Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku 15 dana od dana njegova dovršetka pisanim putem.

 

KLASA: 112-02/22-01/6
URBROJ: 2177-12-01/1-22-3
Požega, 8. 8. 2022. godine                                                                                                          
                                                                                                                                                          RAVNATELJICA :
                                                                                                                                                        dr. sc. Vesna Vlašić