REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA POŽEGA
Dr. Franje Tuđmana 4/a
KLASA: 112-01/21-01/1
URBROJ: 2177-12-01/1-21-3
Požega, 24. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji, Požega (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 2177-12-01/01-19-1)  GIMNAZIJA , POŽEGA, DR. FRANJE TUĐMANA 4/a, raspisuje

NATJEČAJ 
za radno mjesto
                     
1.Nastavnik/ca slovačkog jezika i kulture – 1 izvršitelj/ica
   -na određeno, nepuno radno vrijeme –  4 sata ukupnog tjednog radnog vremena
   -mjesto rada: GIMNAZIJA, POŽEGA, Dr. Franje Tuđmana 4/a

Temeljem članka 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti oba spola ravnopravno.  Izrazi koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu odnose se na jednak  način na muški i ženski rod. 
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20), i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi („Narodne novine“, br. 1/96 i 80/99.). 
U javnu službu ne može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.)

U pisanoj prijavi na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti:

  • životopis 
  • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice)
  • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome/potvrda)
  • presliku uvjerenja ili potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije 30 dana od dana objave natječaja)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od 6 mjeseci.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Nije potrebno slati originalne dokumente jer se natječajna dokumentacija ne vraća.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega kandidate s te liste upućuju na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pismene provjere putem testiranja i razgovora s kandidatom.
Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeni na web stranici škole https://www.gimpoz.hr najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju iz čl. 102. stavka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19), i čl. 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj, pored navedenih isprava odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  na temelju članka 102. stavaka 1. - 3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se pronaći na ovoj poveznici

Sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije, Požega.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Gimnazija Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a, 34000 Požega, s naznakom „ZA NATJEČAJ“.
Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni objavom Odluke o izboru na internetskoj stranici škole u roku od 15 dana od dana izbora.

Ravnateljica:
dr. sc. Vesna Vlašić