Ovom Politikom privatnosti Gimnazija, Požega ispitanicima pruža informacije o svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka, podatke o službeniku za zaštitu osobnih podataka, legitimnim interesima školske ustanove kao voditelja obrade ili treće strane, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka,  činjenicu je li školska ustanova kao voditelj obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, prikladne ili druge odgovarajuće mjere zaštite i sigurnost osobnih podataka, razdoblje pohrane odnosno kriterije kojima se utvrđuje to razdoblje te prava ispitanika.

Za obradu osobnih podataka odgovorna je Škola:

Gimnazija, Požega, sa sjedištem u ulici Dr. Franje Tuđmana, Požega, upisana kao ustanova u sudski registar Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 050025089, osobni identifikacijski broj (OIB): 11447004517.

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ime i prezime: Jelena Vukoja Juričević, tajnik školske ustanove

e-mail: tajnistvo@gimpoz.hr

Telefon: 034 316-751

 

SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

1. Obrada osobnih podataka na temelju pravnih obveza Gimnazije, Požega kao voditelja obrade  u smislu članka 6. stavak 1. točke c)  Uredbe  (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba) 

Većina osobnih podataka koje obrađuje Gimnazija, Požega temelji se na zakonskoj obvezi.

Obrađujemo osobne podatke učenika i njihovih roditelja odnosno skrbnika, zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, članova Školskog odbora, članova Vijeća roditelja i drugih tijela školske ustanove Gimnazija, Požega i drugih  osoba s kojima školska ustanova surađuje ili koji borave u prostorijama Gimnazije, Požega odnosno koji se na drugi način smatraju ispitanicima u smislu Opće uredbe.

Obrada osobnih podataka učenika i njihovih roditelja odnosno skrbnika temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i drugim propisima koje je Gimnazija, Požega obvezna primjenjivati.

Obrada osobnih podataka zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnih odnosa temelji se na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o radu, Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja, Pravilniku o radu Gimnazije, Požega te drugim propisima koje školska ustanova primjenjuje.  

Obrada osobnih podataka članova Školskog odbora, članova Vijeća roditelja i članova drugih tijela Gimnazije, Požega temelji se na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugih propisa.

Obrada osobnih podataka drugih osoba s kojima Gimnazija, Požega surađuje odnosno koji borave u Gimnaziji, Požega temelji se na propisu odnosno pravnoj osnovi temeljem koje se obavlja suradnja odnosno potreba prikupljanja i obrade podataka temeljem propisa odnosno pravne osnove boravka osobe u školskoj ustanovi.                                                                                                                                                         

2. Obrada osobnih podataka na temelju privole odnosno suglasnosti ispitanika u smislu članka 6. stavak 1. točke a) Opće uredbe

U svim slučajevima kada ne postoji druga pravna osnova za obradu osobnih podataka od ispitanika se traži privola odnosno suglasnost za  obradu osobnih podataka. Privola odnosno suglasnost može biti za jedan slučaj ili za određeno vremensko razdoblje koje je konkretno navedeno. Danu privolu odnosno suglasnost ispitanik može u svakom trenutku opozvati.                                                                                                                           

3. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora u smislu članka 6. stavak. 1. točke b) Opće uredbe 

Osobni podaci obrađuju se vezano uz primjenu, sklapanje i izvršavanje ugovora te obveze koje iz njih proizlaze. Ugovori se sklapaju u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, Zakonu o obveznim odnosima ili drugim propisima.                                                                                                                                           

4. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke e) Opće uredbe

U ovom slučaju obrada osobnih podataka provodi  se kada je takva obrada nužna za izvršavanje javnih ovlasti ili obveza koje  se provode u javnom interesu.                                                                    

5. Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Gimnazije, Požega u smislu članka 6. stavak 1. točke f) Opće uredbe      

                                                                                                                                                                            

Sustav videonadzora

Svrha obrade: sigurnost učenika i svih osoba koje borave u Gimnaziji, Požega i zaštita školske imovine.

Sustavom videonadzora obuhvaćeni su: glavni i sporedni ulaz u školu, unutarnje centralno stubište, hodnik ispred zbornice i uprave, parkiralište škole, prostor ispred konferencijske dvorane.

Sustavom videonadzora nisu obuhvaćene učionice, uprava i drugi radni prostori, sanitarni prostori i knjižnica.

Prije ulaska u perimetar snimanja istaknuta je obavijest da je objekt pod videonadzorom.

Snimke videonadzora dostavljaju se na zahtjev nadležnih tijela (policija, sud i sl. ) temeljem posebnih propisa  ako je to potrebno za provođenje postupka.

Čuvanje snimke videonadzora je najdulje šest tjedana, iznimno dulje ako su potrebne kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

 

Službena internetska stranica Gimnazije, Požega

Na službenoj internetskoj stranici Gimnazije, Požega www.gimpoz.hr ne koriste se tzv. “kolačići” (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu, obzirom da škola ne koristi nikakve statistike ni algoritme koji bi pratili ovakve vrste kretanja korisnika web stranice.

 

 PRAVA ISPITANIKA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 1. Pravo na pristup osobnim podacima i informacijama
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo i možete  zatražiti informacije o pravnom temelju i  svrsi obrade, o vrsti odnosno kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo. Imate pravo na uvid u svoje osobne podatke, pravo na podatke o primateljima ili kategorijama primatelja i predviđenom razdoblju pohrane osobnih podataka. Pravo na pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom ili ako se takvim ograničenjem poštuju temeljna  prava i slobode drugih.
 1. Pravo na ispravak osobnih podataka
Imate pravo na ispravak osobnih podataka ako nisu točni, potpuni ili ažurni. Za ispravak osobnih podataka potrebno je podnijeti pisani zahtjev  u kojemu trebate navesti što nije valjano i dostaviti potrebne dokaze odnosno dokumentaciju.
 1. Pravo na brisanje, osim za iznimke vezane prema članku 17. stavkom 3. Opće uredbe
Pravo na brisanje možete ostvariti u sljedećim slučajevima:
 • ako  osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja ili obrade
 • ako je povučena privola odnosno suglasnost a ne postoji druga pravna osnova
 • ako je uložen prigovor na obradu prema članku 21. stavku 1. opće uredbe
 • ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
 • ako se osobni podaci moraju brisati zbog pravne obveze prava unije ili nacionalnog zakonodavstva
 • ako su osobni podaci prikupljeni  u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. opće uredbe

iznimke prema članku 17. stavku 3. opće uredbe

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
 • radi poštovanja  pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu unije ili pravu kojem podliježe Gimnazija, Požega kao voditelj obrade ili za izvršavanje poslova  od javnog interesa ili izvršavanju službene ovlasti Gimnazije, Požega kao voditelja obrade;
 • u svrhu arhiviranja u javnom interesu,  znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. opće uredbe
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 1. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
Imate pravo na ograničenje obrade ako:
 • ako osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se gimnaziji, požega kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se brisanju
 • ako Gimnazija, Požega kao voditelj obrade više ne treba vaše  osobne podatke, a

tražili ste ih radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

 • ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe
 1. Pravo na prigovor
Pravo na prigovor možete podnijeti ako obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izvršavanja poslova od javnog interesa, pri izvršavanju službenih ovlasti ili ako se prilikom obrade pozivamo na naše legitimne interese.
Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici www.gimpoz.hr
DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

U skladu s propisanim zakonskim obvezama Gimnazija, Požega obvezna je proslijediti osobne podatke drugim pravnim osobama (primateljima) kao npr. Ministarstvu znanosti i obrazovanja,  osnivaču, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi te drugoj školskoj ustanovi temeljem njihovog zahtjeva, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i sl.

U skladu s potrebama provedbe posebnih propisa te u vezi potrebe provedbe određenog postupka (sudskog, upravnog, poreznog) prema potrebi i na traženje nadležnih tijela ( policija, sud i sl.) biti će omogućen uvid u dokumente i akte te videozapise ako je to nužno za provođenje istrage  i postupka temeljem posebnih propisa.

U određenim slučajevima i pravnoj obvezi koja proizlazi iz nacionalnih propisa ili propisa Europske unije imamo obvezu proslijediti određene osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih.

Gimnazija, Požega može osobne podatke proslijediti pružateljima usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklapaju se  ugovori u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti bez naloga odnosno odobrenja  Gimnazije, Požega obrađivati proslijeđene osobne podatke niti ih dostavljati trećim stranama.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici Gimnazije, Požega i članovi tijela upravljanja i stručnih i drugih tijela školske ustanove obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Ravnatelj/ica i svi zaposlenici obvezni su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti ravnatelja/ice odnosno nakon prestanka radnog odnosa.

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Sve osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobne podatke ne koristimo niti obrađujemo, a oni ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih u skladu s propisima o čuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva.

KONTAKT INFORMACIJE

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti i obradi osobnih podataka od strane Škole, korisnici se mogu obratiti putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti ili pisanim putem na sljedeću adresu:

GIMNAZIJA, POŽEGA

n/r službenika za zaštitu osobnih podataka

DR. FRANJE TUĐMANA 4/a

34 000 POŽEGA

IZMJENE I DOPUNE POLITIKE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo te mijenjamo u slučaju potrebe promjene sadržaja.

O svim izmjenama i dopunama bit ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Požega, siječanj 2022. godine