PEDAGOŠKE MJERE:

Temeljem Statuta Gimnazije, Požega

članak 142.

Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja u srednjoj školi su:

  •    Opomena (izriče razrednik)
  •    Ukor (izriče Razredno vijeće)
  •    Opomena pred isključenje ( izriče Nastavničko vijeće)
  •    Isključenje iz srednje škole                             

Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu.

Učenik koji je isključen ima pravo polagati razredni ispit.

Na izrečene mjere učenik ili roditelj može podnijeti prigovor ravnatelju škole u roku od osam dana do dana izricanja. Ravnatelj rješenjem odlučuje o pedagoškoj mjeri isključenja iz Škole na temelju prijedloga Nastavničkog vijeća. O žalbi protiv rješenja odlučuje Ministarstvo.

Ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere, ali ne duže od 8 dana, o čemu je dužan pisanim putem izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb. Protiv rješenja o privremenom udaljenju ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

 

POLAGANJE PREDMETNOG / RAZREDNOG ISPITA

Temeljem Statuta Gimnazije, Požega

članak 127. Statuta Gimnazije, Požega

Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen iz jednog ili više predmeta, upućuje se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.

Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovog članka smatraju se:

  • bolest u dužem trajanju
  • izvršavanje obveza
  • drugi opravdani

 

članak 128.

O upućivanju učenika na predmetni ili razredni ispit odlučuje razredno vijeće.

Ispiti se polažu pred povjerenstvom koje čini razrednik, predmetni nastavnik i nastavnik istog ili srodnog predmeta.

U odluci no upućivanju na polaganje predmetnog ili razrednog ispita utvrđuje se raspored i rokovi polaganja ispita.

Predmetni i razredni ispit organiziraju se na kraju nastave ili kasnije ako je to prijeko potrebno.

Učenik ne može polagati više od 3 (tri) ispita u jednom danu.

 

članak 129.

Učeniku koji na razrednom ispitu položi 2/3 potrebnih ispita, ravnatelj može odobriti dodatni rok za polaganje preostalih ispita.

Predmetni i razredni ispit učenik mora položiti najkasnije do početka iduće školske godine.

 

članak 130.

Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi popravnom, predmetnom ili razrednom ispitu u propisnim rokovima, ravnatelj mu je dužan omogućiti polaganje ispita nakon prestanka razloga spriječenosti pristupanja ispitu.

 

POLAGANJE RAZLIKOVNOG / DOPUNSKOG ISPITA:

Temeljem Statuta Gimnazije, Požega

članak 131.

Učenici koji se upisuju u Školu iz škola koje imaju program čiji se sadržaji razlikuju, dužni su polagati razlikovne i/ili dopunske ispite. Sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove polaganja ispita određuje nastavničko vijeće.

članak 132.

Razlikovne i dopunske ispite polaže učenik koji je stekao nižu razinu obrazovanja, kao i učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine, a nastavlja školovanje u statusu redovnog učenika.

članak 133.

Razlikovni i dopunski ispiti mogu se polagati u cijelosti ili po godišnjim sadržajima. Učenici koji imaju status kategoriziranog sportaša prema odredbama Zakona o sportu, daroviti učenici u umjetničkim programima te učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja, mogu završiti obrazovanje u Školi pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa. Uvjete, način i postupak obrazovanja učenika iz stavka 3. ovog članka utvrđuje nastavničko vijeće.

 

IZOSTANCI S NASTAVE

Temeljem Statuta Gimnazije, Požega

članak 112.

Opravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak za koji je razredniku, najkasnije drugi dan od dolaska učenika u Školu, dostavljena liječnička potvrda ili potvrda nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe, uključujući i e-potvrdu o narudžbi na pregled u zdravstvenoj ustanovi. O razlogu izostanka roditelj odnosno skrbnik obvezan je izvijestiti razrednika najkasnije drugi dan od izostanka. Opravdanim izostankom s nastave smatra se i izostanak za koji je roditelj odnosno skrbnik pravodobno podnio zahtjev za odobrenje izostanka, a kojeg može odobriti:

-nastavnik za izostanak tijekom nastavnog dana,

-razrednik za izostanak do 3 (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,

-ravnatelj za izostanak do 7 (uzastopnih) radnih dana,

-nastavničko vijeće za izostanak do 15 (uzastopnih) radnih dana.

Roditelj odnosno skrbnik može više puta godišnje, osobno ili pisanim putem najkasnije drugi dan od dolaska učenika u Školu, opravdati izostanak učenika za koji nije pravodobno podnesen zahtjev sukladno stavku 2. ovog članku u trajanju do tri radna dana.

Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od 3 radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

 

OSLOBAĐANJE OD NASTAVE TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Učenici koji zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne mogu pohađati nastavu Tjelesna i zdravstvena kultura u tekućoj školskoj godini trebaju podnijeti Zamolbu za oslobađanje od nastave Tjelesna i zdravstvena kultura.

Uz Zamolbu za oslobađanje od nastave Tjelesna i zdravstvena kultura dužni su priložiti:

  • liječničku dokumentaciju (zadnji nalaz specijaliste)
  • potvrdu liječnika opće prakse o oslobođenju od nastave Tjelesna i zdravstvena kultura

Dokumentacija se odnosi na tekuću školsku godinu. Dokumentacija se predaje  razredniku ili u tajništvu škole a predmetni nastavnik se obavještava o navedenom.

Odluka/zaključak donosi se na sjednici Nastavničkog vijeća.

 

POTVRDA O ŠKOLOVANJU REDOVNIH UČENIKA

Potvrde o školovanju redovnih učenika izdaju se u tajništvu škole. Potvrde se izdaju za tekuću školsku godinu.

 

OSIGURANJE UČENIKA

Učenici koji su u tekućoj školskoj godini uplatili premiju osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), ukoliko dođe do povrede ili ozljede, posljedice od nesretnog slučaja trebaju  uz liječničku dokumentaciju prijaviti u osiguravajućoj kući gdje će dobiti potrebnu dokumentaciju za popunjavanje. Dobiveni obrazac iz osiguravajuće kuće treba dostaviti u tajništvo škole na ovjeru. Iznos isplate osiguranika ovisi o uplaćenom iznosu premije osiguranja tekuće školske godine.